Pracodawca o zawarciu umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego z młodocianym zawiadamia wójta, burmistrza właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego oraz izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika.

Pracodawcom, którzy zawarli z pracownikami młodocianymi umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia, jeżeli młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin czeladniczy.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy, w terminie 3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu i zdania egzaminu czeladniczego.

Dofinansowanie przyznaje wójt, burmistrz właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji, po spełnieniu przez zakład szkolący warunków określonych w odrębnych przepisach.

Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych odbywa się z budżetu państwa w ramach dotacji celowej na zadania własne.

Do wniosku o dofinansowanie pracodawca dołącza kopie (poświadczone za zgodność):

  • dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe, pedagogiczne i przynależność do cechu
  • umowę o pracę z pracownikiem  młodocianym w celu przygotowania zawodowego
  • świadectwo lub zaświadczenie o zdaniu egzaminu czeladniczego
  • oświadczenie dotyczące pomocy de minimis.