Ułatwienia dostępu

Wszelkie formalności związane z zatrudnieniem pracownika młodocianego w celu praktycznej nauki zawodu należy załatwiać w miejscowym cechu.

Umowa o pracę powinna zawierać następujące elementy:

  • określony rodzaj przygotowania zawodowego: naukę zawodu czy też przyuczenie do wykonywania pracy)
  • nazwę zawodu
  • czas trwania nauki zawodu
  • miejsce odbywania przygotowania zawodowego
  • sposób realizacji obowiązku szkolnego
  • wysokość wynagrodzenia
  • oraz prawa i obowiązki stron.

Według obowiązującej w rzemiośle umowy należy także ustalić:

  • charakter umowy – czy jest to umowa na czas nieokreślony, czy określony
  • sposób ponoszenia kosztów dokształcania teoretycznego ucznia
  • rodzaj kwalifikacji zawodowych i pedagogicznych osoby szkolącej
  • podpisy stron uczestniczących przy podpisaniu umowy.

Młodociani, którzy w okresie nauki zawodu ukończyli 18 rok życia do czasu zakończenia nauki traktowani są jako pracownicy młodociani.
W okresie nauki zawodu młodociany musi dokształcać się w szkole zawodowej lub na kursach dokształcających.

Warunki dotyczące pracodawcy:

  • szkolący musi kwalifikować się kwalifikacjami zawodowymi i pedagogicznymi (status instruktora praktycznej nauki zawodu)
  • odbyć szkolenie okresowe bhp dla pracodawcy – osoby kierującej pracownikami
  • ma zapewnić warunki pracy dla ucznia, a także posiadać warunki higieniczno – sanitarne
  • zakład szkolący winien posiadać aktualny program nauki zawodu
  • zakład szkolący musi przynależeć organizacyjnie do miejscowego cechu.

Warunki zatrudnienia ucznia:
Uczniem praktycznej nauki zawodu może zostać osoba, która:

  • ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 lat
  • ukończone co najmniej ośmioletnią szkołę podstawową (gimnazjum)
  • posiada zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do zatrudnienia w wybranym zawodzie.

Zawarcie umowy

Umowę o pracę w celu nauki zawodu podpisuje się w siedzibie lokalnego cechu, a stronami umowy są pracodawca i uczeń. Umowę podpisuje się w obecności rodzica (opiekuna prawnego) i pracownika cechu na drukach obowiązujących w organizacjach rzemieślniczych (druk zastrzeżony dla członków cechu).

Rozwiązanie umowy

Rozwiązanie umowy o pracę w celu nauki zawodu może nastąpić za wypowiedzeniem jedynie w przypadkach:

  • niewypełniania przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub dokształcania, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych
  • ogłoszenia likwidacji lub upadłości zakładu
  • reorganizacji zakładu w taki sposób, że w jej wyniku staje się niemożliwe dalsze nauczanie
  • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy w danym zawodzie, np. ze względów zdrowotnych itp.