Ułatwienia dostępu

Odznaczenia  w rzemiośle

 1. Honorowy Tytuł „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”
 2.  Szabla Kilińskiego
 3.  Medal im. Jana Kilińskiego
 4.  Honorowa Odznaka Rzemiosła
 5.  Odznaczenia za szkolenie uczniów w rzemiośle

Honorowy Tytuł „Mistrz Rzemiosł Artystycznych” uregulowany został zapisami ustawy o rzemiośle. Zgodnie z  Art. 3a.

1. Rzemieślnikowi posiadającemu znaczący i uznany dorobek zawodowy w zakresie wytwarzania lub odtwarzania przedmiotów o charakterze artystycznym lub zabytkowym, naprawy i konserwacji takich przedmiotów, naprawy i konserwacji zabytkowych obiektów budowlanych oraz świadczenia usług związanych z artystycznym zdobieniem obiektów budowlanych może zostać nadany tytuł honorowy „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”.

2. Tytuł honorowy „Mistrz Rzemiosł Artystycznych” nadaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

3. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego określi, w drodze rozporządzenia:

1) tryb nadawania tytułu honorowego „Mistrz Rzemiosł Artystycznych”,

2) podmioty uprawnione do występowania z wnioskiem o nadanie tytułu,

3) warunki, jakie musi spełniać wniosek o nadanie tytułu,

4) wzór dyplomu potwierdzającego nadanie tytułu

– mając na względzie wspieranie zanikających zawodów oraz promocję umiejętności istotnych dla funkcjonowania wielu dziedzin kultury i sztuki jak również ochrony dziedzictwa narodowego. „

Szabla Kilińskiego

Uchwałą nr 9 z dnia 25 czerwca 1998 roku, Kongres Rzemiosła Polskiego ustanowił najwyższe honorowe odznaczenie rzemieślnicze „Szablę Kilińskiego”. Jest to replika karabeli polskiej z XVIII w. wykonana w skali 1:1 wraz z miniaturką oraz legitymacją. Tę odznakę nadaje Kapituła, w skład której wchodzą członkowie Zarządu ZRP, rzemieślnikom-członkom organizacji samorządu rzemiosła, między innymi za wybitne zasługi dla rozwoju rzemiosła polskiego i propagowanie jego osiągnięć w kraju i zagranicą, inicjatywę, zaangażowanie i ofiarną działalność w organach statutowych rzemiosła i małej przedsiębiorczości, zwłaszcza szczebla krajowego.

W I Edycji – w roku 1999  Szablę Kilińskiego nr 1. otrzymał Papież Jan Paweł II

Szable w Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach:

IX Edycja – 2007 ;   88. Ryszard Minkiewicz

XVI Edycja – 2014;   361. Andrzej Lewkowicz

XVIII Edycja – 2016;   489. Piotr Racis

XIX Edycja – 2017;  553. Bożenna Rutkowska

XXII Edycja – 2020;  691. Adam Ołów

Medal im. Jana Kilińskiego

Medal im. Jana Kilińskiego wraz z legitymacją i odznaką ustanowiony został uchwałą nr 49, Zarządu Centralnego Związku Rzemiosła, z dnia 6 października 1978 roku – jako jednostopniowa odznaka honorowa – zezwolenie M.S.W. z dnia 28 listopada 1978 roku. Uchwałą nr 12, z dnia 16 czerwca 2009 roku VI Kongres Rzemiosła Polskiego ustanowił Platynowy Medal im. Jana Kilińskiego „Za zasługi dla Rzemiosła Polskiego”. Uchwałą nr 18, z dnia 15 grudnia 2009 roku Zarząd Związku Rzemiosła Polskiego ustanowił sposób nadawania Platynowego Medalu.

Obecnie medal przyznaje Prezydium Zarządu ZRP. Ten sam medal można otrzymać tylko jeden raz.

Zgodnie z regulaminami :

Srebrny i złoty medal imienia Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” wraz z odznaką, zwany dalej „medalem” nadaje Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego.

Medal jest nadawany:

 1. działaczom rzemieślniczym za szczególnie aktywną i ofiarną działalność w okresie 5 lat pełnienia funkcji samorządowych w organach statutowych organizacji rzemieślniczych, w tym 3 lat funkcji kierowniczych w tych organach,
 2. szczególnie zasłużonym rzemieślnikom, uczestnikom społecznego życia rzemieślniczego,  długoletnim członkom organizacji rzemieślniczych,
 3. rzemieślnikom – członkom komisji egzaminacyjnych,
 4. pracownikom zatrudnionym w organizacjach rzemiosła za aktywną i ofiarną działalność w rzemiośle w okresie co najmniej 15 lat,
 5. działaczom politycznym, gospodarczym, społecznym i naukowym za szczególne zasługi dla rozwoju rzemiosła,
 6. osobom z zagranicy za szczególne osiągnięcia we współpracy i dla dobra polskiego rzemiosła,
 7. organizacjom rzemieślniczym z okazji jubileuszu co najmniej 25-lecia.

Platynowy medal imienia Jana Kilińskiego „Za Zasługi dla Rzemiosła Polskiego” wraz z odznaką, zwany dalej „medalem” nadaje Prezydium Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego.

Medal jest nadawany:

 • działaczom rzemieślniczym za szczególnie aktywną i ofiarną działalność w okresie 15 lat pełnienia funkcji samorządowych w organach statutowych organizacji rzemieślniczych, w tym 10 lat funkcji kierowniczych w tych organach,
 • szczególnie zasłużonym rzemieślnikom, uczestnikom społecznego życia rzemieślniczego,  długoletnim członkom organizacji rzemieślniczych
 • rzemieślnikom – członkom komisji egzaminacyjnych,
 • pracownikom zatrudnionym w organizacjach rzemiosła za aktywną i ofiarną działalność w rzemiośle w okresie co najmniej 25 lat,
 • działaczom politycznym, gospodarczym, społecznym i naukowym za szczególne zasługi dla rozwoju rzemiosła,
 • osobom z zagranicy za szczególne osiągnięcia we współpracy i dla dobra polskiego rzemiosła,
 • organizacjom rzemieślniczym z okazji jubileuszu co najmniej 30-lecia.

Honorowa Odznaka Rzemiosła

Honorowa Odznaka Rzemiosła wraz z dyplomem została ustanowiona przez Zarząd Związku Izb Rzemieślniczych uchwałą z dnia 30 marca 1957 roku, jako jednostopniowe wyróżnienie. Miała ona wówczas formę odznaki o średnicy 2,4 cm i figurował na niej napis „Rzemiosło – za zasługi”. Wykonana była z metalu pozłacanego i wyobrażała godło rzemiosła obramowane girlandą z liści laurowych.

W obecnej formie Honorowa Odznaka Rzemiosła wraz z legitymacją ustanowiona została uchwałą nr 50, z dnia 26 kwietnia 1973 roku Zarządu Centralnego Związku Rzemiosła. Jest również wyróżnieniem jednostopniowym.  Wykonana jest w formie metalowej, sześciokątnej odznaki z napisem „Rzemiosło – za Zasługi” (decyzja M.S.W. z dnia 16 maja 1973 roku).

Obecnie nadawana jest ona osobom fizycznym i prawnym przez Prezydium Zarządu ZRP za szczególne zasługi oraz wieloletnią, ofiarną działalność w realizacji społeczno – zawodowych i gospodarczych zadań rzemiosła. Można otrzymać ją tylko jeden raz.

Osoba wyróżniana srebrnym medalem im. Jana Kilińskiego powinna co najmniej 5 lat wcześniej otrzymać Honorową Odznakę Rzemiosła, natomiast wyróżniana złotym medalem im. Jana Kilińskiego powinna 3 lata wcześniej otrzymać medal srebrny.