Ułatwienia dostępu

WARUNKI DOPUSZCZENIA DO EGZAMINU CZELADNICZEGO

CECH dopuszcza do egzaminu czeladniczego osobę, która spełnia jeden z następujących warunków:

  1. odbyła naukę zawodu u rzemieślnika, dokształcając się teoretycznie w szkole lub w systemie pozaszkolnym;
  2. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz odbyła naukę zawodu w systemie pozaszkolnym;
  3. posiada świadectwo ukończenia gimnazjum albo ośmioletniej szkoły podstawowej oraz dwuletni lub trzyletni staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin, odpowiednio do długości okresu kształcenia w danym zawodzie przewidzianego w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, określonej w odrębnych przepisach, jeżeli zawód, w którym zdaje egzamin, występuje w tej klasyfikacji;
  4. posiada świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej lub dotychczasowej szkoły podstawowej prowadzącej kształcenie zawodowe oraz co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin;
  5. posiada tytuł zawodowy w zawodzie pokrewnym oraz po uzyskaniu tytułu zawodowego co najmniej półroczny staż pracy w zawodzie, w którym zdaje egzamin.