Ułatwienia dostępu

 1. Zadaniem Cechu jest utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodu, a także prowadzenie na rzecz członków działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.
 2. Do zadań cechu należą:
  • utrwalanie więzi środowiskowych i postaw zgodnych z zasadami etyki i godności zawodowej,
  • prowadzenie wśród członków pracy społeczno-organizacyjnej mającej na celu szerzenie zasad etyki zawodowej oraz prawidłowego i rzetelnego wykonywania zawodu,
  • współpraca z organizacjami politycznymi i społecznymi, zwłaszcza w dziedzinie podnoszenia świadomości społeczno-politycznej członków,
  • reprezentowanie interesów członków wobec terenowych organów administracji i sądów oraz organizacji społecznych i gospodarczych,
  • udzielanie pomocy prawnej oraz prowadzenie zastępstwa procesowego w postępowaniu sądowym, administracyjnym oraz przed innymi organami orzekającymi,
  • przedstawianie właściwym terenowym organom administracji państwowej wniosków dotyczących zadań rzemiosła oraz środków niezbędnych dla wykonywania tych zadań,
  • badanie i ocena sytuacji oraz warunków pracy rzemiosła na terenie działania cechu, stanu wykorzystania jego możliwości usługowych i produkcyjnych,
  • udzielanie członkom pomocy w drodze udzielania porad i informacji, wystąpień i interwencji,
  • udzielanie informacji o usługach świadczonych przez członków oraz ich możliwościach produkcyjnych,
  • rozpatrywanie skarg na działalność członków,
  • popieranie i rozwijanie postępu technicznego i gospodarczego w rzemiośle, otaczanie opieką członków pracujących nad wynalazczością i usprawnieniami technicznymi, organizowanie i popieranie klubów postępu technicznego, popieranie rozwoju działalności artystycznej, organizowanie konkursów, wystaw, pokazów oraz muzeów,
  • współdziałanie z jednostkami naukowo-badawczymi, zwłaszcza w zakresie udostępniania członkom nowych technologii ,wymiany doświadczeń, projektów wynalazczych wraz z informacją o możliwościach ich zastosowania przez członków,
  • organizowanie pomocy w podnoszeniu kwalifikacji zawodowych członków i zatrudnionych przez nich pracowników,
  • propagowanie i organizowanie przygotowania zawodowego,,
  • współpraca z władzami oświatowymi i szkołami zawodowymi w zakresie dokształcania teoretycznego uczniów szkolonych przez członków,
  • organizowanie pomocy instruktażowej i szkolenia w zakresie BHP oraz warunków sanitarno-epidemiologicznych,
  • organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej i oświatowej dla członków i ich rodzin oraz dla uczniów i pracowników cechu i zakładów, a także członków ich rodzin,
  • delegowanie przedstawicieli rzemiosła do organów kolegialnych, w których udział przedstawicieli rzemiosła przewidują przepisy szczególne oraz organizacji społecznych, w pracy których uczestniczy rzemiosło,
  • dokonywanie, na wniosek osób zainteresowanych, fachowej oceny pracy wykonywanej przez członków cechu i wydawanie w tym przedmiocie opinii,
  • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obsługi informacyjnej oraz ksiąg podatkowych wobec członków cechu w zakresie ich działalności gospodarczej,
  • prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizacji imprez kulturalnych, działalności szkoleniowej i innej wynikającej z decyzji Zarządu cechu na rzecz członków cechu,
  • wykonanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.