Ułatwienia dostępu

1. Obowiązek nauki. Pracownik młodociany jest obowiązany dokształcać się do ukończenia 18 lat.

2. Badania lekarskie. Młodociany podlega wstępnym badaniom lekarskim przed przyjęciem do pracy.

3. Czas pracy młodocianego. W wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę. Czas pracy młodocianego w wieku powyżej 16 lat nie może przekraczać 8 godzin na dobę.Wymiar czasu pracy młodocianego w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo.

4. Nabycie prawa do urlopu:

 • z upływem 6 m-cy od rozpoczęcia pierwszej pracy przysługuje – 12 dni urlopu
 • z upływem roku pracy młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze – 26 dni urlopu
 • w roku kalendarzowym, w którym kończy 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze – 20 dni urlopu

Młodocianemu uczęszczającemu do szkoły udziela się urlopu w okresie ferii szkolnych. Pracodawca, na wniosek młodocianego, udziela mu w okresie ferii szkolnych urlopu bezpłatnego w wymiarze nieprzekraczającym łącznie z urlopem wypoczynkowym 2 miesięcy.

5. Podstawowe obowiązki pracownika:

 • znać przepisy i zasady bezpieczeństwa i higieny pracy, brać udział w szkoleniu z tego zakresu
 • wykonywać prace w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych
 • dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, narzędzi i sprzętu oraz o porządek i ład w miejscu pracy (art.211KP)
 • stosować środki ochrony zbiorowej. a także używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem
 • poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim oraz innym zaleconym badaniom lekarskim i stosować się do wskazań lekarskich
 • niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w zakładzie pracy wypadku albo zagrożeniu życia lub zdrowia ludzkiego oraz ostrzec współpracowników, a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia
 • współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

6. Egzamin czeladniczy. Obowiązkiem ucznia jest zakończenie okresu nauki przystąpieniem do złożenia egzaminu końcowego, zwanego czeladniczym.

Dokumentacja osoby przystępującej do egzaminu czeladniczego (gromadzona przez ucznia pod nadzorem mistrza) zawiera następujące dokumenty:

 • wniosek o dopuszczenie do egzaminu
 • umowę w celu przygotowania zawodowego (kserokopia)
 • zaświadczenie z odbytej praktyki, wystawione przez pracodawcę szkolącego i poświadczone przez cech
 • świadectwo ukończenia Branżowej Szkoły I Stopnia
 • 1 zdjęcie
 • zakład pracy dołącza do wniosku dowód wpłaty opłaty egzaminacyjnej.

7. Rozwiązanie umowy o pracę. Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę zawartej w celu przygotowania zawodowego dopuszczalne jest w razie:

 • młodociany nie wypełnia obowiązków wynikających z umowy o pracę lub obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych
 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy
 • reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego
 • stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa przygotowanie zawodowe.

W przypadku rozwiązania umowy należy zawiadomić rodziców ucznia, szkołę, Cech rzemieślników i Przedsiębiorców w Suwałkach